Toverify

• Narzędzie do badań postrzegania

beta V1.0

Regulamin serwisu

Dział 1 | Postanowienia ogólne

§ 1

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

1. „Regulamin” - Regulamin serwisu Toverify określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika.

2. „Usługodawca” – Punkt Odniesienia z siedzibą w Rogoźnik 42-582, przy ulicy Kościuszki 34; NIP 6252347864, tel.: 510 525 239, e-mail: office@toverify.eu

3. „Użytkownik” - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji lub wstępnej rejestracji (związanej z korzystaniem z trzydniowego okresu bezpłatnego testowania narzędzia), w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

4. „Konto” - prowadzony pod unikalną nazwą zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Usługi.

5. „Serwis” - serwis dostępny pod adresem www.toverify.eu

6. „Usługa” - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

7. “Rejestracja” - przesłanie Usługodawcy w pełni wypełnionego formularza rejestracyjnego, który umożliwi rozliczanie za przeprowadzone Usługi, a także wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej na stronach internetowych Serwisu.

8. “Wstępna rejestracja” - przesłanie Usługodawcy swojego adresu e-mail, który umożliwia stworzenie konta i rozpoczęcie trzydniowego okresu bezpłatnego testowania narzędzia. Na adres e-mail Użytkownika system automatycznie prześle login i hasło do konta, które Użytkownik będzie mógł samodzielnie zmienić. Korzystanie z możliwości testowania narzędzia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej na stronach internetowych Serwisu.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej www.toverify.eu. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym Regulaminie, jednocześnie zobowiązując się do poinformowania Użytkowników o treści tych zmian drogą elektroniczną.

§ 3

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Użytkownikami mogą być także osoby fizyczne, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 4

Prawidłowe działanie Serwisu wymaga od Użytkownika:

a. podłączenia do Internetu;

b. jednej z wymienionych przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej
- Firefox w wersji 15 lub wyższej,
- Chrome w wersji 20 lub wyższej,
- Safari w wersji 5.0 lub wyższej,
- Opera w wersji 12.0. lub wyższej.

c. obsługi Java Script i Cookies.

Dział 2 | Korzystanie z Serwisu

§ 5

Przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnienie narzędzia badania opinii w celu tworzenia ankiet internetowych. Użytkownik może tworzyć ankiety zgodnie z własnymi potrzebami z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa.

§ 6

1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu mogą być bezpłatne lub płatne.
2. Usługą bezpłatną Usługa Testowa, czyli możliwość trzydniowego bezpłatnego testowania narzędzia. Po tym czasie użytkownik jest zobowiązany do opłacenia ankiety, w przeciwnym wypadku możliwość jej wglądu, edycji i publikowania zostanie automatycznie zablokowana.
3. Usługą płatną jest publikacja każdej kolejnej ankiety stworzonej przez Użytkownika.
4. Cennik usług płatnych dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sekcji Cennik.
5. W ramach usług płatnych użytkownik ma do wyboru dwa, różnie wyceniane, pakiety. Pierwszy, podstawowy, polega na samodzielnym rozesłaniu ankiety do własnej bazy respondentów. Drugi to usługa “Pro”, dzięki której Użytkownik zleca zespołowi Toverify przesłanie ankiety do dysponującego gotową bazą respondentów zewnętrznego operatora, gdzie następnie ankieta jest wypełniana.

§ 7

Szczegółowe warunki dotyczące poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem Usługodawcy zawarte są na stronie internetowej.

§ 8

1. Rejestracja w Serwisie rozpoczyna się w momencie przesłania Usługodawcy przez Użytkownika adresu e-mail.

2. Po dokonaniu wstępnej rejestracji w Serwisie Użytkownik otrzymuje do dyspozycji własne Konto, na którym przez trzy dni może bezpłatnie testować narzędzie.

3. Możliwość bezpłatnego testowania narzędzia przyznawana jest na trzy dni. Po tym czasie użytkownik jest zobowiązany do opłacenia stworzonej ankiety, w przeciwnym wypadku możliwość jej wglądu, edycji i publikacji zostanie automatycznie zablokowana. W tym momencie użytkownik ma możliwość usunięcia ankiet stworzonych w ramach testowania narzędzia, bez konieczności wnoszenia za nie opłaty.

§ 9

1. Dostęp do Usługi Płatnej uruchamiany jest w przeciągu 24 godzin od momentu wpłynięcia na konto bankowe Usługodawcy kwoty odpowiadającej cenie wybranej usługi płatnej.

2. W przypadku dokonania płatności za pomocą systemu PayU, PayPal dostęp do usługi płatnej uruchamiany jest automatycznie w momencie wpłynięcia kwoty odpowiadającej cenie wybranej usługi płatnej na konto Usługodawcy w systemie PayU, PayPal.

Dział 3 | Umowa o świadczenie Usługi

Rozdział 1
Umowa o świadczenie Usługi Testowej

§ 13

1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Testowej z Usługodawcą następuje poprzez przystąpienie Użytkownika do korzystania z Serwisu. Usługa bezpłatna polega na możliwości korzystania z jednorazowego trzydniowego okresu testowego, po którym dostęp do treści jest blokowany. Blokada jest usuwana po opłaceniu ankiety i uzupełnieniu danych rejestracyjnych w celu dokonania pełnej rejestracji.

2. W celu zawarcia umowy Użytkownik wypełnia i przesyła Usługodawcy formularz ze swoim adresem e-mail. Na podany adres Usługodawca prześle wiadomość z loginem i hasłem do stworzonego Konta Użytkownika.

§ 14

1. Umowa o świadczenie Usługi Testowej po trzech dniach przechodzi w stan Umowy o Usługę Płatną.

§ 16

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta lub ankiety Użytkownika z systemu bez podania przyczyn.

2. W szczególności Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Testowej i zaprzestać świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu

Rozdział 2
Umowa o świadczenie Usług Płatnych

§ 17

Świadczenie usług płatnych oznacza publikację ankiet w ramach dostępnych pakietów (Pakiet podstawowy w cenie 15 zł netto i Pakiet “Pro” wyceniany różnie, w zależności od wielkości bazy respondentów wypełniających ankietę).

§ 17

Zawarcie Umowy o świadczenie Usług Płatnych z Usługodawcą następuje w momencie wyboru publikacji ankiety, a w przypadku ukończenia okresu testowego (związanego z korzystaniem z Serwisu po raz pierwszy) również pod warunkiem uzupełnienia formularza rejestracyjnego o pełne dane i przesłania go Usługodawcy. Na podany w formularzu adres e-mail Usługodawca prześle wiadomość wskazującą sposób potwierdzenia pełnej rejestracji. Wybór publikacji ankiety oraz potwierdzenie rejestracji są równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą i zgodą na warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej na stronach internetowych Serwisu.

§ 18

Zawarcie Umowy o świadczenie Usług Płatnych uruchamia dostęp do Usług Płatnych, o którym mowa w § 9.

§ 19

Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu w momencie usunięcia konta Użytkownika.

§ 20

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta lub ankiety Użytkownika z systemu bez podania przyczyn.

2. W szczególności Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi płatnej i zaprzestać świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu

Dział 4 | Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkownika

§ 21

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

2. Usługodawca może zablokować dostęp do ankiety Użytkownika zawierającej treści sprzeczne z prawem, rasistowskie, wyłudzające informacje, zbierające dane osobowe z wynikami publicznie dostępnymi lub niezgodne z interesami Usługodawcy.

§ 20

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w wyniku tego naruszenia po stronie Usługodawcy.

§ 21

Tworząc ankietę w Serwisie, Użytkownik otrzymuje unikalny adres WWW, pod którym dostępne jest badanie i zarządza nim na własną odpowiedzialność.

§ 22

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane naprawą, konserwacją bądź modyfikacją sprzętu lub oprogramowania oraz przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

§ 23

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych oraz za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin lub przepisy prawa, a także powstałe na skutek szkody powstałej w wyniku modyfikacji kodu Serwisu lub nieumiejętnego jego wykorzystania.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkowników spowodowaną czynnikami zewnętrznymi lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

3. Udostępnianie hasła dostępu do Serwisu przez Użytkownika osobom trzecim jest zabronione.

§ 24

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych informatycznych niezbędnych do dostarczania Usługi, w szczególności plików tekstowych, w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług.

2. Szczegółowe zasady przechowywania danych, o których mowa w ust. 1 określone są w „Zasadach wykorzystania plików Cookie”.

Dział 5 | Ochrona danych osobowych

§ 25

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Rejestracja w Serwisie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych upoważnia Usługodawcę do przetwarzania danych osobowych Użytkownika do celów związanych z dostarczaniem Usługi.

3. W przypadku wybrania usługi “Pro” Użytkownik automatycznie zgadza się na przekazanie ankiety do zewnętrznego operatora obsługującego internetowy panel badawczy.

3. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wglądu i sprostowania przechowywanych danych osobowych.

§ 26

Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania w Serwisie danych osobowych, informacji dotyczących Użytkownika lub innych osób wyłącznie w sposób zgodny z prawem oraz nienaruszający praw osób trzecich.

§ 27

1. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania danych osobowych osób trzecich w Serwisie. W szczególności Użytkownik nie może importować do Serwisu adresów e-mail oraz innych danych, należących do osób, które nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

2. W celu przekazania danych osobowych osób trzecich Usługodawcy konieczne jest zawarcie umowy o przetwarzanie danych w formie pisemnej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu danych osobowych osób trzecich umieszczonych w nim w sposób niezgodny z postanowieniami ustępów poprzedzających.

§ 28

Użytkownik nie będzie wysyłał za pomocą Serwisu wiadomości będących niezamówioną informacją handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 29

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Serwisu, dane (w szczególności dane osobowe) umieszczone w Serwisie przez Użytkownika, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność bazy Użytkownika z wymogami prawa, a w szczególności z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, cel i sposób wykorzystywania Systemu, w tym za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych oraz za uprawniony sposób przesyłania treści handlowych drogą elektroniczną, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem.

3. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych osób trzecich bez zawarcia umowy, o której mowa w § 29 ust. 2, lub wbrew jej postanowieniom, pełną odpowiedzialność za ich umieszczenie w Serwisie ponosi Użytkownik.

§ 30

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

Dział 6 | Postępowanie reklamacyjne

§ 33

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługa nie jest realizowana lub jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na office@toverify.eu

§ 34

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§ 35

1. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 30 dni roboczych, licząc od dnia wpłynięcia do Usługodawcy e-maila ze zgłoszeniem reklamacji.

2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

Dział 7 | Postanowienia końcowe

§ 36

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.

§ 37

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.

§ 38

Nazwa i logo Serwisu, jego wygląd, treść, oprogramowanie i zasoby baz danych są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.