Toverify

• Narzędzie do badań postrzegania

beta V1.0

Polityka prywatności

Twoje dane osobowe umieszczone w Serwisie podlegają ochronie. Dokładamy wszelkich starań, aby prywatność naszych Użytkowników była chroniona i bezpieczna. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, na rzecz których Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, w oparciu o postanowienia Regulaminu.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Usług.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Punkt Odniesienia, z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Kościuszki 34, świadcząca usługi bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwana dalej „Usługodawcą”.

1. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a w szczególności adres e-mail. Rejestrując się w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych osobowych w celach statystycznych, technicznych lub optymalizacji serwisu.

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

3. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

4. Podany przy rejestracji adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie w celu przesyłania informacji dotyczących konta użytkownika, ankiet utworzonych na tym koncie oraz innych informacji związanych z działaniem serwisu Toverify.

5. W przypadku wybrania usługi “Pro” Użytkownik automatycznie zgadza się na przekazanie ankiety do zewnętrznego operatora obsługującego internetowy panel badawczy.

6. W celu poprawnej realizacji płatności za usługę oznaczoną jako płatną do partnera serwisu Toverify, firmy PayU S.A. prowadzącej System PayU.pl lub paypal.com przekazywane są adres e-mail, adres IP użytkownika oraz imię i nazwisko podane przez niego w formularzu zamówienia. Dane przesyłane są w postaci zaszyfrowanej.

7. W celu wystawienia faktury za usługę oznaczoną jako płatną i wysłania jej na wskazany adres prosimy przesłać informacje do serwisu Toverify, oraz przekazać dane, m.in.: imię i nazwisko lub nazwa firmy, siedziba, adres, NIP oraz adres korespondencyjny. Dane przesyłane są w postaci zaszyfrowanej. Dane nie są wykorzystywane do innych celów.

9. Usługodawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

10. Dane inne niż podane przy rejestracji i gromadzone w serwisie Toverify mają postać danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą użytkownika na stronach internetowych (m.in. wpisy w logach serwerowych, adresy IP, pliki cookies).

11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Usługodawcy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony Usługodawcy.

12. Hasła dostępu do konta podane podczas rejestracji przechowywane są na serwerze Administratora w formie zaszyfrowanej.

13. Usługodawca ma dostęp do konta Użytkownika oraz ankiet prowadzonych na tym koncie. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufności i nie wykorzystywania zebranych danych w celach innych niż koniecznych do świadczenia Usługi.

14. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

15. Użytkownik posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w tym newslettera). Oświadczenie takie należy wysłać drogą mailową na adres: office@toverify.eu.

16. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz usunięcia ich (jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane) oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Usługodawca zamierza przekazać je innemu administratorowi danych.

17. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres e-mail Usługodawcy: office@toverify.eu.

18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

19. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w każdym momencie. Po weryfikacji wniosku o usunięcie konta, zostanie ono nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem. Po usunięciu konta Usługodawca może jednak przetwarzać dane niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi.

20. Respondent wypełniając badanie umieszczone w serwisie Toverify, udziela zgody na wykorzystanie swoich odpowiedzi na potrzeby autora badania.

21. Zabronione jest zbieranie danych osobowych (tj. adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres, nr PESEL) w badaniach o wynikach publicznie dostępnych. W pozostałych ankietach zbieranie danych osobowych możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu jednoznacznej zgody osoby, której dane mają być zbierane. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ankiet niespełniających powyższych postanowień z serwisu.

22. Toverify nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z udostępnienia odpowiedzi respondentów w badaniach użytkowników, szczególnie w badaniach o publicznie dostępnych wynikach, ale dołoży wszelkich starań, by eliminować takie sytuacje.

23. Administrator nie będzie wykorzystywał wprowadzonych do systemu przez Użytkownika adresów e-mail respondentów do celów marketingowych własnych oraz podmiotów trzecich.

24. Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony Usługodawcy, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

25. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

26. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Usługodawcy, które zostały zamieszczone na stronach Usługodawcy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

27. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

28. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony Usługodawcy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.